قیمت نیسان قشقایی و مشخصات فنی

2012

نیسان قشقایی,2012

قیمت مدل های مختلف نیسان قشقایی

2011

قیمت مدل های مختلف نیسان قشقایی

2010

قیمت مدل های مختلف نیسان قشقایی

2009

قیمت مدل های مختلف نیسان قشقایی

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , قشقایی, 2011

قیمت قشقایی مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 نیسان , قشقایی, 2011

قیمت قشقایی مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 نیسان , قشقایی, 2011

قیمت قشقایی مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 نیسان , قشقایی, 2009

قیمت قشقایی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 نیسان , قشقایی, 2009

قیمت قشقایی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 نیسان , قشقایی, 2009

قیمت قشقایی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 نیسان , قشقایی, 2010

قیمت قشقایی مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,900,000
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000
بیشتر ...
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000
 نیسان , قشقایی, 2010

قیمت قشقایی مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,900,000
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000
 نیسان , قشقایی, 2010

قیمت قشقایی مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,900,000
 نیسان , قشقایی, 2010

قیمت قشقایی مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,900,000
 نیسان , قشقایی, 2009

قیمت قشقایی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 نیسان , قشقایی, 2010

قیمت قشقایی مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,900,000
 نیسان , قشقایی, 2011

قیمت قشقایی مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 نیسان , قشقایی, 2012

قیمت قشقایی مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,800,000