قیمت نیسان پیکاپ دو کابین و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

قیمت مدل های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1387

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 63,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1387

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 62,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1387

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,100,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,900,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,900,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,900,000
بیشتر ...
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,100,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1383

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1383

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,700,000