قیمت نیسان پیکاپ دو کابین و مشخصات فنی

1392

نیسان پیکاپ دو کابین,1392

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1392

1391

نیسان پیکاپ دو کابین,1391

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1391

1390

نیسان پیکاپ دو کابین,1390

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1390

1389

نیسان پیکاپ دو کابین,1389

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1389

1388

نیسان پیکاپ دو کابین,1388

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1388

1387

نیسان پیکاپ دو کابین,1387

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1387

1386

نیسان پیکاپ دو کابین,1386

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1386

1385

نیسان پیکاپ دو کابین,1385

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1385

1384

نیسان پیکاپ دو کابین,1384

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1384

1383

نیسان پیکاپ دو کابین,1383

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1383

1382

نیسان پیکاپ دو کابین,1382

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1382

1381

نیسان پیکاپ دو کابین,1381

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1381

1380

نیسان پیکاپ دو کابین,1380

اوایل سال 80 بود که  وانت‌های بازار خودرو تنها شام...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1390

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1387

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1383

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1387

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1390

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
بیشتر ...
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1382

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1383

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1390

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1380

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1380

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,500,000