قیمت نیسان پیکاپ دو کابین و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1392

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1391

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1390

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1389

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1388

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1387

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1386

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1385

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1384

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1383

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1382

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1381

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,600,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1382

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 47,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1382

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1382

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 47,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1382

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,100,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,100,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,100,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 73,400,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,100,000
بیشتر ...
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 195000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 77,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 195000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 77,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 195000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1389

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 75,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 61,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 62,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 63,500,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 65,100,000