قیمت نیسان پیکاپ دو کابین و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1392

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1391

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1390

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1389

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1388

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1387

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1386

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1385

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1384

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1383

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1382

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1381

قیمت تیپ های مختلف نیسان پیکاپ دو کابین در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1385

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,600,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1383

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1392

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1386

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,600,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1380

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,500,000
بیشتر ...
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1391

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1391

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,800,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1390

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 91,200,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1384

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,300,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1388

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,700,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1383

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

سایر رنگها 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 33,900,000
 نیسان , پیکاپ دو کابین, 1381

قیمت پیکاپ دو کابین مدل 1381

سایر رنگها 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 34,600,000