قیمت مزدا 323 و مشخصات فنی

1386

مزدا مزدا 323,1386

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

1385

مزدا مزدا 323,1385

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

1384

مزدا مزدا 323,1384

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

1383

مزدا مزدا 323,1383

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

1382

مزدا مزدا 323,1382

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 323 در سال 1382

1381

مزدا مزدا 323,1381

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 323 در سال 1381

1380

مزدا مزدا 323,1380

شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال 1963 اقدام به تولید خودروهای خانوادگی تحت عنوان Mazda Familia کرد و...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 323 در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 323, 1386

قیمت مزدا 323 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,800,000
 مزدا , مزدا 323, 1386

قیمت مزدا 323 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1386

قیمت مزدا 323 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1386

قیمت مزدا 323 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1386

قیمت مزدا 323 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1381

قیمت مزدا 323 مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,500,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ خاکستری 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,200,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,700,000
 مزدا , مزدا 323, 1381

قیمت مزدا 323 مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,500,000
 مزدا , مزدا 323, 1381

قیمت مزدا 323 مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,500,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 323, 1381

قیمت مزدا 323 مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,500,000
 مزدا , مزدا 323, 1385

قیمت مزدا 323 مدل 1385

رنگ سفید 345000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 3 83,100,000
 مزدا , مزدا 323, 1383

قیمت مزدا 323 مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ خاکستری 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,200,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ بژ 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ نقره ای 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,300,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,700,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 مزدا , مزدا 323, 1380

قیمت مزدا 323 مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,700,000