قیمت کیا اپتیما و مشخصات فنی

2017

کیا اپتیما,2017

بیشتر خودروهای سدان با سایز متوسط بقدری شناخته شده هستند که نیازی به معرفی ندارند...

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2017

2016

کیا اپتیما,2016

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2016

2015

کیا اپتیما,2015

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2015

2014

کیا اپتیما,2014

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2014

2013

کیا اپتیما,2013

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2013

2012

کیا اپتیما,2012

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2012

2010

کیا اپتیما,2010

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2010

2009

کیا اپتیما,2009

قیمت تیپ های مختلف کیا اپتیما در سال 2009