قیمت كیا اپتیما و مشخصات فنی

2015

كیا اپتیما,2015

2014

كیا اپتیما,2014

2013

كیا اپتیما,2013

2012

كیا اپتیما,2012

2010

كیا اپتیما,2010

قیمت مدل های مختلف كیا اپتیما

2009

كیا اپتیما,2009

قیمت مدل های مختلف كیا اپتیما

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 55000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 166,600,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 35000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 171,800,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 35000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,700,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 كیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,600,000
 كیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,500,000
 كیا , اپتیما, 2013

قیمت اپتیما مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,400,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 178,000,000
بیشتر ...
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 178,000,000
 كیا , اپتیما, 2016

قیمت اپتیما مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 178,000,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 كیا , اپتیما, 2014

قیمت اپتیما مدل 2014

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,400,000
 كیا , اپتیما, 2010

قیمت اپتیما مدل 2010

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 كیا , اپتیما, 2010

قیمت اپتیما مدل 2010

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 كیا , اپتیما, 2010

قیمت اپتیما مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 كیا , اپتیما, 2015

قیمت اپتیما مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,200,000
 كیا , اپتیما, 2017

قیمت اپتیما مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000