قیمت كیا سراتو کوپه و مشخصات فنی

2015

كیا سراتو کوپه,2015

قیمت مدل های مختلف كیا سراتو کوپه

2014

كیا سراتو کوپه,2014

قیمت مدل های مختلف كیا سراتو کوپه

2013

كیا سراتو کوپه,2013

2012

كیا سراتو کوپه,2012

2011

كیا سراتو کوپه,2011

قیمت مدل های مختلف كیا سراتو کوپه

2010

كیا سراتو کوپه,2010

قیمت مدل های مختلف كیا سراتو کوپه

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سراتو کوپه, 2015

قیمت سراتو کوپه مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,500,000
 كیا , سراتو کوپه, 2011

قیمت سراتو کوپه مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,700,000
 كیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 86,100,000
 كیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 108,100,000
 كیا , سراتو کوپه, 2014

قیمت سراتو کوپه مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2013

قیمت سراتو کوپه مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,800,000
بیشتر ...
 كیا , سراتو کوپه, 2015

قیمت سراتو کوپه مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,500,000
 كیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 سالم 84,800,000
 كیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 سالم 87,300,000
 كیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 سالم 84,800,000
 كیا , سراتو کوپه, 2012

قیمت سراتو کوپه مدل 2012

رنگ مشکی 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 سالم 87,300,000
 كیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2016

قیمت سراتو کوپه مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,000,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,600,000
 كیا , سراتو کوپه, 2010

قیمت سراتو کوپه مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,600,000