قیمت كیا سراتو و مشخصات فنی

2015

كیا سراتو,2015

شرکت کیا در بخش خودروهای سایز متوسط در عرض سه سال با بهبود قیمت، بهتر کردن ظاهر و افزودن چند ویژگی ج...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2015

2014

كیا سراتو,2014

شرکت کیا در بخش خودروهای سایز متوسط در عرض سه سال با بهبود قیمت، بهتر کردن ظاهر و افزودن چند ویژگی ج...

2013

كیا سراتو,2013

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2012

كیا سراتو,2012

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2011

كیا سراتو,2011

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2011

2010

كیا سراتو,2010

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2010

2009

كیا سراتو,2009

خودروی کیا سراتو که توسط شرکت کیا در سال 2007 دچار تغییراتی در داخل و بیرون شده بود، در سال 2008 و...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2009

2008

كیا سراتو,2008

خودروی کیا سراتو که توسط شرکت کیا در سال 2007 دچار تغییراتی در داخل و بیرون شده بود، در سال 2008 و...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سراتو, 2015

قیمت سراتو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,000,000
 كیا , سراتو, 2008

قیمت سراتو مدل 2008

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,900,000
 كیا , سراتو, 2008

قیمت سراتو مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 كیا , سراتو, 2008

قیمت سراتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,600,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 210,300,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 1 سالم 204,400,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 210,300,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 205,600,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 2 202,100,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 118,800,000
بیشتر ...
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 120,900,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 122,900,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 206,800,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 210,300,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,300,000
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,300,000
 كیا , سراتو, 2009

قیمت سراتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,000,000
 كیا , سراتو, 2013

قیمت سراتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,000,000
 كیا , سراتو, 2015

قیمت سراتو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,000,000