قیمت كیا سراتو و مشخصات فنی

2015

كیا سراتو,2015

شرکت کیا در بخش خودروهای سایز متوسط در عرض سه سال با بهبود قیمت، بهتر کردن ظاهر و افزودن چند ویژگی ج...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2015

2014

كیا سراتو,2014

شرکت کیا در بخش خودروهای سایز متوسط در عرض سه سال با بهبود قیمت، بهتر کردن ظاهر و افزودن چند ویژگی ج...

2013

كیا سراتو,2013

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2012

كیا سراتو,2012

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

2011

كیا سراتو,2011

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2011

2010

كیا سراتو,2010

خودروی سراتو یک خودور پنج نفره در قسمت خودروهای کامپکت است. این خودرو از موتور چهار سیلندر و مشخصات ...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2010

2009

كیا سراتو,2009

خودروی کیا سراتو که توسط شرکت کیا در سال 2007 دچار تغییراتی در داخل و بیرون شده بود، در سال 2008 و...

قیمت تیپ های مختلف كیا سراتو در سال 2009

2008

كیا سراتو,2008

خودروی کیا سراتو که توسط شرکت کیا در سال 2007 دچار تغییراتی در داخل و بیرون شده بود، در سال 2008 و...

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 80,000,000
 كیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,500,000
 كیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,500,000
 كیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,500,000
 كیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,500,000
 كیا , سراتو, 2008

قیمت سراتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,800,000
 كیا , سراتو, 2008

قیمت سراتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,800,000
 كیا , سراتو, 2010

قیمت سراتو مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,200,000
 كیا , سراتو, 2011

قیمت سراتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,600,000
 كیا , سراتو, 2015

قیمت سراتو مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,600,000
بیشتر ...
 كیا , سراتو, 2014

قیمت سراتو مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,700,000
 كیا , سراتو, 2012

قیمت سراتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 كیا , سراتو, 2013

قیمت سراتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,900,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 142,000,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 142,000,000
 كیا , سراتو, 2016

قیمت سراتو مدل 2016

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,900,000