قیمت Roa و مشخصات فنی

1388

ایران خودرو Roa,1388

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1388

1387

ایران خودرو Roa,1387

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1387

1386

ایران خودرو Roa,1386

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1386

1385

ایران خودرو Roa,1385

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1385

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 220000 یک ماه ندارد سالم قطعه 1 23,150,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 220000 یک ماه ندارد سالم قطعه 2 22,600,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 220000 یک ماه ندارد سالم قطعه 1 23,150,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 220000 یک ماه ندارد سالم سالم 23,700,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,400,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 26,700,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 27,300,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 26,700,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 27,300,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,050,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,700,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,550,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,700,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,550,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000