قیمت Roa و مشخصات فنی

1388

ایران خودرو Roa,1388

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1388

1387

ایران خودرو Roa,1387

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1387

1386

ایران خودرو Roa,1386

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1386

1385

ایران خودرو Roa,1385

پژو روا (ROA) سدانی از گروه خودروسازی ایران‌خودرو است و در واقع...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa در سال 1385

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,050,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 26000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 12,850,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 11,550,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,450,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,450,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 24000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,300,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

سایر رنگها 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,850,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ بژ 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,850,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ خاکستری 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ بژ 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,850,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,050,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ بژ 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,350,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,450,000