قیمت Roa و مشخصات فنی

1388

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,900,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ خاکستری 300000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 9,150,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ خاکستری 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,800,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,050,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,100,000
 ایران خودرو , Roa, 1385

قیمت Roa مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,100,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,450,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,450,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 9,250,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 8,900,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ خاکستری 180000 دو ماه ندارد سالم سالم 9,200,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ خاکستری 185000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 10,100,000
 ایران خودرو , Roa, 1386

قیمت Roa مدل 1386

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,400,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1388

قیمت Roa مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,500,000
 ایران خودرو , Roa, 1387

قیمت Roa مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,900,000