قیمت هیوندای سانتافه و مشخصات فنی

2017

هیوندای سانتافه,2017

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2017

2016

هیوندای سانتافه,2016

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2016

2015

هیوندای سانتافه,2015

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2015

2014

هیوندای سانتافه,2014

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2014

2012

هیوندای سانتافه,2012

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2012

2011

هیوندای سانتافه,2011

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2011

2010

هیوندای سانتافه,2010

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2010

2009

هیوندای سانتافه,2009

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2009

2008

هیوندای سانتافه,2008

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2008

2007

هیوندای سانتافه,2007

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2007