قیمت هیوندای النترا و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2018

2016

هیوندای النترا,2016

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2015

هیوندای النترا,2015

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2014

هیوندای النترا,2014

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2013

هیوندای النترا,2013

با توجه به عدم مونتاژ نسل جدید هیوندای آوانته (النترا) در سال­ های اخیر در کشور، بار دیگر شرایط ع...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,800,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,800,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,800,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 278,600,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 278,600,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هیوندای , النترا, 2013

قیمت النترا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,800,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,300,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,300,000
 هیوندای , النترا, 2018

قیمت النترا مدل 2018

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 315,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 177,800,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 179,600,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 175,500,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 179,600,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 183,800,000