قیمت هیوندای النترا و مشخصات فنی

2018

هیوندای النترا,2018

آخرین بازطراحی الانترا به سال 2011بازمی گردد، زمانی که افزودن خطوط شیب‌دار بر روی سقف و منحنی ه...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2018

2017

هیوندای النترا,2017

آخرین بازطراحی الانترا به سال 2011بازمی گردد، زمانی که افزودن خطوط شیب‌دار بر روی سقف و منحنی ه...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2017

2016

هیوندای النترا,2016

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2016

2015

هیوندای النترا,2015

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2015

2014

هیوندای النترا,2014

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2014

2013

هیوندای النترا,2013

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2013