قیمت هیوندای آزرا و مشخصات فنی

2014

هیوندای آزرا,2014

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2014

2013

هیوندای آزرا,2013

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

2012

هیوندای آزرا,2012

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

2011

هیوندای آزرا,2011

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2011

2010

هیوندای آزرا,2010

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2010

2009

هیوندای آزرا,2009

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2009

2008

هیوندای آزرا,2008

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2008

2007

هیوندای آزرا,2007

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2007

2006

هیوندای آزرا,2006

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2006

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,900,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,100,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,300,000
بیشتر ...
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,600,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,600,000