قیمت هیوندای آزرا و مشخصات فنی

2014

هیوندای آزرا,2014

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2014

2013

هیوندای آزرا,2013

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

2012

هیوندای آزرا,2012

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

2011

هیوندای آزرا,2011

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2011

2010

هیوندای آزرا,2010

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2010

2009

هیوندای آزرا,2009

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2009

2008

هیوندای آزرا,2008

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2008

2007

هیوندای آزرا,2007

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2007

2006

هیوندای آزرا,2006

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2006

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , آزرا, 2011

قیمت آزرا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 277,200,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 223,500,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 228,000,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 233,300,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 238,600,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 237,900,000
 هیوندای , آزرا, 2013

قیمت آزرا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 327,800,000
 هیوندای , آزرا, 2014

قیمت آزرا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 365,700,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 193,400,000
 هیوندای , آزرا, 2009

قیمت آزرا مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,800,000
بیشتر ...
 هیوندای , آزرا, 2008

قیمت آزرا مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 153,500,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 157,000,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 153,000,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 157,000,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 160,600,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 157,000,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 160,600,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 157,000,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 160,600,000