قیمت هیوندای آزرا و مشخصات فنی

2018

هیوندای آزرا,2018

هیوندای آزرا را می­توان پرچم‌دار خودروهای سدان کره­ ای دانست. خود...

2014

هیوندای آزرا,2014

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2014

2013

هیوندای آزرا,2013

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

2012

هیوندای آزرا,2012

خودروی Azera سدانی پنج نفره با اندازه متوسط است. این خودرو که دارای ...

2011

هیوندای آزرا,2011

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2011

2010

هیوندای آزرا,2010

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2010

2009

هیوندای آزرا,2009

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2009

2008

هیوندای آزرا,2008

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2008

2007

هیوندای آزرا,2007

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2007

2006

هیوندای آزرا,2006

​اولین نسل خودروی Azera موجود در ایران در سال 2006 تولید شد، که دارا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آزرا در سال 2006

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,400,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 5 188,200,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 4 194,700,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 3 198,000,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 2 201,400,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 206,100,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 210,800,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,400,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,300,000
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,400,000
بیشتر ...
 هیوندای , آزرا, 2006

قیمت آزرا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,400,000
 هیوندای , آزرا, 2011

قیمت آزرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 391,100,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 385,700,000
 هیوندای , آزرا, 2007

قیمت آزرا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 244,500,000
 هیوندای , آزرا, 2008

قیمت آزرا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 277,000,000
 هیوندای , آزرا, 2010

قیمت آزرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 391,100,000
 هیوندای , آزرا, 2008

قیمت آزرا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 277,000,000
 هیوندای , آزرا, 2011

قیمت آزرا مدل 2011

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,200,000
 هیوندای , آزرا, 2011

قیمت آزرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 434,600,000