قیمت بی ام و X3 و مشخصات فنی

2016

بی ام و X3,2016

2015

بی ام و X3,2015

2014

بی ام و X3,2014

2013

بی ام و X3,2013

2011

بی ام و X3,2011

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

2010

بی ام و X3,2010

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

2009

بی ام و X3,2009

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

2008

بی ام و X3,2008

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

2007

بی ام و X3,2007

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

2006

بی ام و X3,2006

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

2005

بی ام و X3,2005

قیمت مدل های مختلف بی ام و X3

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 بی ام و , X3, 2015

قیمت X3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 بی ام و , X3, 2016

قیمت X3 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 317,200,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,000,000
 بی ام و , X3, 2006

قیمت X3 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,700,000
 بی ام و , X3, 2006

قیمت X3 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,700,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 117,800,000
بیشتر ...
 بی ام و , X3, 2007

قیمت X3 مدل 2007

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 114,000,000
 بی ام و , X3, 2007

قیمت X3 مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,800,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,800,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,700,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,800,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 122,600,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,000,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,800,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000