قیمت بی ام و X3 و مشخصات فنی

2017

بی ام و X3,2017

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2017

2016

بی ام و X3,2016

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2016

2015

بی ام و X3,2015

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2015

2014

بی ام و X3,2014

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2014

2013

بی ام و X3,2013

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2013

2011

بی ام و X3,2011

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2011

2010

بی ام و X3,2010

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2010

2009

بی ام و X3,2009

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2009

2008

بی ام و X3,2008

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2008

2007

بی ام و X3,2007

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2007

2006

بی ام و X3,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2006

2005

بی ام و X3,2005

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2005