قیمت بی ام و X1 و مشخصات فنی

2015

بی ام و X1,2015

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2015

2014

بی ام و X1,2014

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2014

2013

بی ام و X1,2013

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

2012

بی ام و X1,2012

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 545,900,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 187,100,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,800,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,300,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,800,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,500,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,800,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,500,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,800,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,300,000