قیمت بی ام و X1 و مشخصات فنی

2015

بی ام و X1,2015

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2015

2014

بی ام و X1,2014

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2014

2013

بی ام و X1,2013

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

2012

بی ام و X1,2012

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 بی ام و , X1, 2017

قیمت X1 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 737,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 360,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 366,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 374,400,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 3 351,800,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 357,800,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 5 336,200,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 4 345,800,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 6 324,900,000
بیشتر ...
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 7 306,800,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 8 301,600,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 9 296,500,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 10 289,900,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 283,400,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ نقره ای 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 281,300,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ بژ 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 278,700,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ خاکستری 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 281,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 11 283,400,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 10 289,900,000