قیمت بی ام و X1 و مشخصات فنی

2015

بی ام و X1,2015

قیمت مدل های مختلف بی ام و X1

2014

بی ام و X1,2014

قیمت مدل های مختلف بی ام و X1

2013

بی ام و X1,2013

قیمت مدل های مختلف بی ام و X1

2012

بی ام و X1,2012

قیمت مدل های مختلف بی ام و X1

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 366,100,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 194,700,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 19000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 214,500,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,200,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,200,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 164,600,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 366,100,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 164,600,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 164,600,000
بیشتر ...
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 164,600,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 366,100,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,700,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 176,300,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,700,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 176,300,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,700,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,700,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 سالم 199,500,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000