قیمت کاپرا تک کابین و مشخصات فنی

1394

گروه بهمن کاپرا تک کابین,1394

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین در سال 1394

1393

گروه بهمن کاپرا تک کابین,1393

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین در سال 1393

1392

گروه بهمن کاپرا تک کابین,1392

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین در سال 1392

1391

گروه بهمن کاپرا تک کابین,1391

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1392

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,100,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1392

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,100,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,600,000