قیمت کاپرا تک کابین و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن کاپرا تک کابین

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1392

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1392

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1392

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1393

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1393

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ مشکی 77000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 36,100,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ مشکی 77000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,700,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,600,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1394

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1393

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 گروه بهمن , کاپرا تک کابین, 1391

قیمت کاپرا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000