قیمت ولوو XC90 و مشخصات فنی

2017

ولوو XC90,2017

ولوو XC90 سال 2016، اولین طراحی مجدد این خودرو از سال 2003 است. تجهیزات ایمنی پیشرفته و سبک خاص ولوو...

قیمت تیپ های مختلف ولوو XC90 در سال 2017

2016

ولوو XC90,2016

ولوو XC90 سال 2016، اولین طراحی مجدد این خودرو از سال 2003 است. تجهیزات ایمنی پیشرفته و سبک خاص ولوو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ولوو , XC90, 2017

قیمت XC90 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,350,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,296,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,174,500,000
 ولوو , XC90, 2017

قیمت XC90 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,309,500,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,174,500,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 813,600,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 813,600,000
بیشتر ...
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 828,600,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,000,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 828,600,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 811,900,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 813,600,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 829,900,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 813,600,000
 ولوو , XC90, 2016

قیمت XC90 مدل 2016

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 813,600,000