قیمت ولوو XC60 و مشخصات فنی

2015

ولوو XC60,2015

قیمت مدل های مختلف ولوو XC60

2014

ولوو XC60,2014

2013

ولوو XC60,2013

قیمت مدل های مختلف ولوو XC60

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,100,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,100,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 169,400,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 165,600,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 169,400,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 165,200,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
بیشتر ...
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,000,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 230,200,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 160000 سه ماه ندارد سالم سالم 175,100,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,800,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000