قیمت ولوو XC60 و مشخصات فنی

2015

ولوو XC60,2015

در این بازار متلاطم خودرو، شرکت ولوو خودروی مدل XC60 را روانه بازار کرد که با نظرات مثبت کارشناسان م...

قیمت تیپ های مختلف ولوو XC60 در سال 2015

2014

ولوو XC60,2014

در این بازار متلاطم خودرو، شرکت ولوو خودروی مدل XC60 را روانه بازار کرد که با نظرات مثبت کارشناسان م...

2013

ولوو XC60,2013

در این بازار متلاطم خودرو، شرکت ولوو خودروی مدل XC60 را روانه بازار کرد که با نظرات مثبت کارشناسان م...

قیمت تیپ های مختلف ولوو XC60 در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 312,600,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 412,300,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 312,600,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 281,300,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,400,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 398,000,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 405,100,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,400,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 405,100,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,400,000
بیشتر ...
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

سایر رنگها 4 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 422,300,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 373,700,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,400,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,400,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,400,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

سایر رنگها 400440 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 351,800,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

سایر رنگها 400440 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 351,800,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

سایر رنگها 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 351,800,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ نقره ای 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 355,400,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ مشکی 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 352,500,000