قیمت ولوو C30 و مشخصات فنی

2012

ولوو C30,2012

قیمت مدل های مختلف ولوو C30

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 138,700,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 ندارد سالم سالم 147,900,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 145,000,000
بیشتر ...
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 145,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

سایر رنگها 50000 پنج سال سالم سالم 157,900,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

سایر رنگها 120000 پنج سال سالم سالم 146,800,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

سایر رنگها 120000 سالم سالم 146,400,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 149,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 سالم سالم 145,000,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

50000 پنج سال سالم سالم 160,700,000
 ولوو , C30, 2012

قیمت C30 مدل 2012

120000 پنج سال سالم سالم 149,400,000