قیمت فولكس گل و مشخصات فنی

1389

فولكس گل,1389

قیمت مدل های مختلف فولكس گل

1388

فولكس گل,1388

قیمت مدل های مختلف فولكس گل

1387

فولكس گل,1387

قیمت مدل های مختلف فولكس گل

1386

فولكس گل,1386

قیمت مدل های مختلف فولكس گل

1385

فولكس گل,1385

قیمت مدل های مختلف فولكس گل

1384

فولكس گل,1384

قیمت مدل های مختلف فولكس گل

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 17,700,000
 فولكس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ نقره ای 150000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 7 سالم 14,050,000
 فولكس , گل, 1387

قیمت گل مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,100,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,300,000
بیشتر ...
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,700,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1386

قیمت گل مدل 1386

رنگ مشکی 76000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 19,000,000