قیمت فولکس گل و مشخصات فنی

1389

فولکس گل,1389

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولکس گل در سال 1389

1388

فولکس گل,1388

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولکس گل در سال 1388

1387

فولکس گل,1387

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولکس گل در سال 1387

1386

فولکس گل,1386

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولکس گل در سال 1386

1385

فولکس گل,1385

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولکس گل در سال 1385

1384

فولکس گل,1384

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولکس گل در سال 1384

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 10 42,100,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 9 42,800,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 8 43,600,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 7 44,600,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 6 45,700,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 5 47,400,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 4 49,100,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 3 49,900,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 4 49,100,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 3 49,900,000
بیشتر ...
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 51,100,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 52,000,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 53,200,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,800,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ خاکستری 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,300,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,800,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ خاکستری 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,300,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,800,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ خاکستری 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,300,000
 فولکس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,800,000