قیمت فولكس گل و مشخصات فنی

1389

فولكس گل,1389

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولكس گل در سال 1389

1388

فولكس گل,1388

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولكس گل در سال 1388

1387

فولكس گل,1387

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولكس گل در سال 1387

1386

فولكس گل,1386

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولكس گل در سال 1386

1385

فولكس گل,1385

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولكس گل در سال 1385

1384

فولكس گل,1384

گل (Gol) محصول شرکت معروف فولکس واگن برزیل و تحت لیسانس آلمان است. تولید خودروی گل از سال 1980 در بر...

قیمت تیپ های مختلف فولكس گل در سال 1384

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,150,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 110000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 26,350,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 110000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 26,850,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 110000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 27,300,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 110000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 27,300,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,650,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,600,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,600,000
بیشتر ...
 فولكس , گل, 1389

قیمت گل مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ بژ 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 18,300,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ بژ 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 17,900,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ بژ 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 18,300,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 18,650,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,150,000
 فولكس , گل, 1385

قیمت گل مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,150,000
 فولكس , گل, 1384

قیمت گل مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,700,000
 فولكس , گل, 1387

قیمت گل مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,100,000