قیمت فولکس بیتل و مشخصات فنی

2013

فولکس بیتل,2013

شرکت فولکس واگن، خودروی بیتل هاچبک را برای سال 2012 از نو طراحی کرد. در مدل جدید خودروی بیتل، مشخصات...

قیمت تیپ های مختلف فولکس بیتل در سال 2013

2012

فولکس بیتل,2012

شرکت فولکس واگن، خودروی بیتل هاچبک را برای سال 2012 از نو طراحی کرد. در مدل جدید خودروی بیتل، مشخصات...

قیمت تیپ های مختلف فولکس بیتل در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولکس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 447,800,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,400,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 447,800,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,600,000
بیشتر ...
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,900,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,600,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,400,000
 فولکس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 فولکس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,000,000