قیمت فولكس بیتل و مشخصات فنی

2013

فولكس بیتل,2013

شرکت فولکس واگن، خودروی بیتل هاچبک را برای سال 2012 از نو طراحی کرد. در مدل جدید خودروی بیتل، مشخصات...

قیمت تیپ های مختلف فولكس بیتل در سال 2013

2012

فولكس بیتل,2012

شرکت فولکس واگن، خودروی بیتل هاچبک را برای سال 2012 از نو طراحی کرد. در مدل جدید خودروی بیتل، مشخصات...

قیمت تیپ های مختلف فولكس بیتل در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ خاکستری 75000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 466,800,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,100,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,000,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ خاکستری 75000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 466,800,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,100,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 448,400,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,000,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,600,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 433,200,000
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,000,000
بیشتر ...
 فولكس , بیتل, 2013

قیمت بیتل مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,000,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 385,000,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 402,400,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 414,000,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 414,000,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 414,000,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 407,000,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 423,500,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 433,200,000
 فولكس , بیتل, 2012

قیمت بیتل مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 414,000,000