قیمت سوزوکی ویتارا و مشخصات فنی

2008

سوزوکی ویتارا,2008

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

2007

سوزوکی ویتارا,2007

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

2006

سوزوکی ویتارا,2006

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 193000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 2 158,600,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 193000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 2 165,700,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 193000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 172,300,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 193000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 176,600,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 193000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,200,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,800,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,800,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
بیشتر ...
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 187,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,300,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 187,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 187,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,100,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 144,800,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 148,400,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 156,300,000