قیمت سوزوکی ویتارا و مشخصات فنی

2008

سوزوکی ویتارا,2008

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

2007

سوزوکی ویتارا,2007

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

2006

سوزوکی ویتارا,2006

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ مشکی 220000 ندارد ندارد سالم قطعه 2 107,700,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ مشکی 220000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 110,400,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ مشکی 220000 ندارد ندارد سالم سالم 113,600,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,500,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد قطعه 1 سالم 118,500,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 124,200,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 119,400,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 124,200,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 200000 ندارد ندارد سالم سالم 125,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,000,000
بیشتر ...
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 118,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 118,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 118,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 118,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 115,100,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 115,400,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم سالم 118,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 220000 ندارد ندارد سالم قطعه 2 112,500,000