قیمت سوزوکی ویتارا و مشخصات فنی

2008

سوزوکی ویتارا,2008

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

2007

سوزوکی ویتارا,2007

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

2006

سوزوکی ویتارا,2006

سوزوکی گرند ویتارا خودروی شاسی بلندی است که مشخصات متوسطی نسبت به سایر خودروهای لوکس دارد. این خود...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 54,700,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 137,400,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 140,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,300,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,600,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,200,000
 سوزوکی , ویتارا, 2006

قیمت ویتارا مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,600,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 144,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 150,600,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 144,900,000
بیشتر ...
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 144,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,300,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,500,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ بژ 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,500,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,900,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,500,000
 سوزوکی , ویتارا, 2008

قیمت ویتارا مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,000,000
 سوزوکی , ویتارا, 2007

قیمت ویتارا مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000