قیمت سوزوکی کیزاشی و مشخصات فنی

2013

سوزوکی کیزاشی,2013

خودروی سوزوکی کیزاشی 2013 خودرویی عالی است که هنوز فرصت عرض اندام به آن داده نشده است. این سدان که ا...

قیمت تیپ های مختلف سوزوکی کیزاشی در سال 2013

2012

سوزوکی کیزاشی,2012

خودروی سوزوکی کیزاشی 2012 خودرویی عالی است که هنوز فرصت عرض اندام به آن داده نشده است. این سدان که ا...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سوزوکی , کیزاشی, 2013

قیمت کیزاشی مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2013

قیمت کیزاشی مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2013

قیمت کیزاشی مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2013

قیمت کیزاشی مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
بیشتر ...
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2013

قیمت کیزاشی مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 280,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2013

قیمت کیزاشی مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 265,000,000
 سوزوکی , کیزاشی, 2012

قیمت کیزاشی مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000