قیمت سوزوکی کیزاشی و مشخصات فنی

2013

سوزوکی کیزاشی,2013

خودروی سوزوکی کیزاشی 2013 خودرویی عالی است که هنوز فرصت عرض اندام به آن داده نشده است. این سدان که ا...

قیمت تیپ های مختلف سوزوکی کیزاشی در سال 2013

2012

سوزوکی کیزاشی,2012

خودروی سوزوکی کیزاشی 2012 خودرویی عالی است که هنوز فرصت عرض اندام به آن داده نشده است. این سدان که ا...