قیمت سانگ یانگ رکستون و مشخصات فنی

2013

سانگ یانگ رکستون,2013

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2013

2012

سانگ یانگ رکستون,2012

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2012

2011

سانگ یانگ رکستون,2011

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2011

2010

سانگ یانگ رکستون,2010

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2010