قیمت سانگ یانگ رکستون و مشخصات فنی

2013

سانگ یانگ رکستون,2013

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2013

2012

سانگ یانگ رکستون,2012

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2012

2011

سانگ یانگ رکستون,2011

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2011

2010

سانگ یانگ رکستون,2010

سانگ یانگ به عنوان چهارمین شرکت خودروسازی کره جنوبی درحال فعالیت است...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ رکستون در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 468,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2013

قیمت رکستون مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 550,000,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 468,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2010

قیمت رکستون مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 356,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 468,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2013

قیمت رکستون مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 550,000,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 468,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 450,700,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 429,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 450,700,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 436,300,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 450,700,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 468,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 457,900,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 447,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 457,900,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 447,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 457,900,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 447,500,000
 سانگ یانگ , رکستون, 2012

قیمت رکستون مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 436,500,000