قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ نیو کوراندو

2015

سانگ یانگ نیو کوراندو,2015

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2017

قیمت نیو کوراندو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2017

قیمت نیو کوراندو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ مشکی 60000 ندارد سه سال سالم سالم 118,400,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 21000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 131,400,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2017

قیمت نیو کوراندو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 119,600,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,400,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2017

قیمت نیو کوراندو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2017

قیمت نیو کوراندو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 سانگ یانگ , نیو کوراندو, 2015

قیمت نیو کوراندو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000