قیمت سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو در سال 1388

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو در سال 1387

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو در سال 1386

1385

سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو,1385

شرکت سانگ یانگ به عنوان یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی کره ای است که در سال 1954 میلادی...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو در سال 1385

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو در سال 1384

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1388

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ نقره ای 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 109,300,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 111,500,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 115,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ نقره ای 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 114,100,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ نقره ای 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 116,700,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ نقره ای 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 114,100,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ نقره ای 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 118,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ نقره ای 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 114,100,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 116,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 120,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 185000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,600,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1387

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,300,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1386

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,500,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1386

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,500,000