قیمت سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ چیرمن 600 بن رو

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1384

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,000,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1390

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1390

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1389

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1387

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,300,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1389

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 81,500,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1389

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1390

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 69,600,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1390

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,400,000
 سانگ یانگ , چیرمن 600 بن رو, 1385

قیمت چیرمن 600 بن رو مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,800,000