قیمت سانگ یانگ اکتیون و مشخصات فنی

2015

سانگ یانگ اکتیون,2015

کره جنوبی یکی از پیشتازان آسیایی عرصه خودروسازی در جهان بوده و شرکت ...

2014

سانگ یانگ اکتیون,2014

کره جنوبی یکی از پیشتازان آسیایی عرصه خودروسازی در جهان بوده و شرکت ...

2013

سانگ یانگ اکتیون,2013

کره جنوبی یکی از پیشتازان آسیایی عرصه خودروسازی در جهان بوده و شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2013

2012

سانگ یانگ اکتیون,2012

کره جنوبی یکی از پیشتازان آسیایی عرصه خودروسازی در جهان بوده و شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2012

2011

سانگ یانگ اکتیون,2011

کره جنوبی یکی از پیشتازان آسیایی عرصه خودروسازی در جهان بوده و شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2011

2010

سانگ یانگ اکتیون,2010

کره جنوبی یکی از پیشتازان آسیایی عرصه خودروسازی در جهان بوده و شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 189,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,100,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 6000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,200,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,100,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,900,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,100,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2012

قیمت اکتیون مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 201,700,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2012

قیمت اکتیون مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 208,400,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2010

قیمت اکتیون مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,300,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2013

قیمت اکتیون مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 231,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2014

قیمت اکتیون مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 357,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2013

قیمت اکتیون مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 231,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 42000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 392,400,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 42000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 411,100,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 42000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 427,300,000