قیمت سانگ یانگ اکتیون و مشخصات فنی

2015

سانگ یانگ اکتیون,2015

2014

سانگ یانگ اکتیون,2014

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2013

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2011

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ اکتیون در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 45000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2012

قیمت اکتیون مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,100,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2012

قیمت اکتیون مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,000,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2011

قیمت اکتیون مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,100,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 164,300,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,700,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,700,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,500,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2015

قیمت اکتیون مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,900,000
 سانگ یانگ , اکتیون, 2010

قیمت اکتیون مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,200,000