• نام خودرو

    حد بالا قیمت کارشناسی حد پایین
  • فیات سی ینا ۱۳٨٨ , -

    ٢۵,۶۰۰,۰۰۰ ٢۴,۶۰۰,۰۰۰ ٢۳,۷۵۰,۰۰۰