قیمت رنو اسکالا و مشخصات فنی

2016

رنو اسکالا,2016

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2016

2015

رنو اسکالا,2015

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2015

2014

رنو اسکالا,2014

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2014

2013

رنو اسکالا,2013

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,200,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,200,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,800,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 59900 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 184,500,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 59900 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,100,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,300,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,100,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,800,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,100,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
بیشتر ...
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,300,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,800,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,200,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 161,800,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,200,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,200,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,300,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,100,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,800,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,800,000