قیمت رنو اسکالا و مشخصات فنی

2016

رنو اسکالا,2016

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2016

2015

رنو اسکالا,2015

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2015

2014

رنو اسکالا,2014

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2014

2013

رنو اسکالا,2013

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2013

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,300,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,700,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 رنو , اسکالا, 2014

قیمت اسکالا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,700,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,700,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,300,000
بیشتر ...
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,300,000
 رنو , اسکالا, 2013

قیمت اسکالا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,800,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,000,000
 رنو , اسکالا, 2014

قیمت اسکالا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,700,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,300,000