قیمت رنو اسکالا و مشخصات فنی

2016

رنو اسکالا,2016

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2016

2015

رنو اسکالا,2015

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2015

2014

رنو اسکالا,2014

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2014

2013

رنو اسکالا,2013

خودروهای رنو خودروهایی با کیفیت و محبوب میان خریداران ایرانی به شمار...

قیمت تیپ های مختلف رنو اسکالا در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 187,300,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,700,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,700,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
بیشتر ...
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,000,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,500,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,700,000
 رنو , اسکالا, 2015

قیمت اسکالا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2014

قیمت اسکالا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2014

قیمت اسکالا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2014

قیمت اسکالا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2014

قیمت اسکالا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 رنو , اسکالا, 2016

قیمت اسکالا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,200,000