قیمت رنو کولیوس و مشخصات فنی

2015

رنو کولیوس,2015

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

2014

رنو کولیوس,2014

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

2012

رنو کولیوس,2012

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

2011

رنو کولیوس,2011

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 547,300,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 رنو , کولیوس, 2011

قیمت کولیوس مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,200,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
بیشتر ...
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 515,000,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 555,000,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,000,000
 رنو , کولیوس, 2012

قیمت کولیوس مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 222,000,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 290,000,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 295,400,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 223,400,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 228,600,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 235,000,000