قیمت رنو کولیوس و مشخصات فنی

2015

رنو کولیوس,2015

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

2014

رنو کولیوس,2014

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

2012

رنو کولیوس,2012

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

2011

رنو کولیوس,2011

خودروی رنو کولیوس یک SUV کامپکت از شرکت رنو موتورز است که برای اولین بار در سال 2006 و در شهر پاریس...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 259,600,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 259,600,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 255,500,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,000,000
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 600,000,000
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 600,000,000
 رنو , کولیوس, 2012

قیمت کولیوس مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,500,000
 رنو , کولیوس, 2012

قیمت کولیوس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 222,000,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 237,400,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 237,200,000
بیشتر ...
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 556,200,000
 رنو , کولیوس, 2015

قیمت کولیوس مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 327,000,000
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 556,200,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2014

قیمت کولیوس مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 رنو , کولیوس, 2015

قیمت کولیوس مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 303,000,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 515,000,000
 رنو , کولیوس, 2017

قیمت کولیوس مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,700,000
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 556,200,000
 رنو , کولیوس, 2018

قیمت کولیوس مدل 2018

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 556,200,000