قیمت رنو داستر و مشخصات فنی

2016

رنو داستر,2016

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

2015

رنو داستر,2015

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

قیمت تیپ های مختلف رنو داستر در سال 2015

2014

رنو داستر,2014

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

قیمت تیپ های مختلف رنو داستر در سال 2014

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,000,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 85,600,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,000,000
 رنو , داستر, 2014

قیمت داستر مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,900,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,000,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,000,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,000,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ خاکستری 140000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 76,900,000
بیشتر ...
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ نقره ای 140000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 76,900,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ مشکی 140000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 76,600,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 77,300,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 78,200,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 140000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 77,500,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 78,200,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 78,200,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,000,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,000,000