قیمت رنو داستر و مشخصات فنی

2017

رنو داستر,2017

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

2016

رنو داستر,2016

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

2015

رنو داستر,2015

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

قیمت تیپ های مختلف رنو داستر در سال 2015

2014

رنو داستر,2014

زمانی که خودروی رنو داستر در سال 2010 به بازار عرضه شد، از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار شد. اینکه بخ...

قیمت تیپ های مختلف رنو داستر در سال 2014

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , داستر, 2014

قیمت داستر مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 132,300,000
 رنو , داستر, 2014

قیمت داستر مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 135,400,000
 رنو , داستر, 2014

قیمت داستر مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,500,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,100,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,100,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,100,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,700,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 153,400,000
 رنو , داستر, 2014

قیمت داستر مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,400,000
بیشتر ...
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,000,000
 رنو , داستر, 2015

قیمت داستر مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 153,400,000
 رنو , داستر, 2017

قیمت داستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 226,900,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 قطعه 2 197,600,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 قطعه 1 201,000,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 204,400,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 قطعه 1 199,200,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 204,400,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 209,100,000
 رنو , داستر, 2016

قیمت داستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,900,000