قیمت رنو کپچر و مشخصات فنی

2017

رنو کپچر,2017

در سال‌های اخیر نه تنها بازار ایران بلکه بازار بین‌المللی ...

قیمت تیپ های مختلف رنو کپچر در سال 2017

2016

رنو کپچر,2016

در سال‌های اخیر نه تنها بازار ایران بلکه بازار بین‌المللی ...

قیمت تیپ های مختلف رنو کپچر در سال 2016

2015

رنو کپچر,2015

در سال‌های اخیر نه تنها بازار ایران بلکه بازار بین‌المللی ...

قیمت تیپ های مختلف رنو کپچر در سال 2015

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , کپچر, 2015

قیمت کپچر مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,100,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,100,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,000,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,700,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 247,100,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 243,000,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 237,500,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 242,400,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 240,300,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 240,600,000
بیشتر ...
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 238,100,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 242,400,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 242,400,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 242,400,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 242,400,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 227,600,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 235,500,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 239,500,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,000,000
 رنو , کپچر, 2017

قیمت کپچر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,000,000