قیمت پورشه کاین و مشخصات فنی

2013

پورشه کاین,2013

کراس‌اوور شاسی بلند پورشه با نام کاین، دارای حجم موتورهای V6 و V8 می­باشد که هر دو مدل به صورت ...

2012

پورشه کاین,2012

کراس‌اوور شاسی بلند پورشه با نام کاین، دارای حجم موتورهای V6 و V8 می­باشد که هر دو مدل به صورت ...

2011

پورشه کاین,2011

کراس‌اوور شاسی بلند پورشه با نام کاین، دارای حجم موتورهای V6 و V8 می­باشد که هر دو مدل به صورت ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه کاین در سال 2011

2010

پورشه کاین,2010

کراس‌اوور شاسی بلند پورشه با نام کاین، دارای حجم موتورهای V6 و V8 می­باشد که هر دو مدل به صورت ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه کاین در سال 2010

2009

پورشه کاین,2009

کراس‌اوور شاسی بلند پورشه با نام کاین، دارای حجم موتورهای V6 و V8 می­باشد که هر دو مدل به صورت ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه کاین در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , کاین, 2009

قیمت کاین مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 673,700,000
 پورشه , کاین, 2009

قیمت کاین مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 673,700,000
 پورشه , کاین, 2011

قیمت کاین مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,067,700,000
 پورشه , کاین, 2011

قیمت کاین مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,067,700,000
 پورشه , کاین, 2010

قیمت کاین مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,000,000
 پورشه , کاین, 2009

قیمت کاین مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 673,700,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,135,300,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,423,600,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,164,700,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 0
بیشتر ...
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,423,600,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,164,700,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,423,600,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,164,700,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 0
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,135,300,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,164,700,000
 پورشه , کاین, 2009

قیمت کاین مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 673,700,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,164,700,000
 پورشه , کاین, 2012

قیمت کاین مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 938,300,000