قیمت پورشه کاین و مشخصات فنی

2013

پورشه کاین,2013

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین

2012

پورشه کاین,2012

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین

2011

پورشه کاین,2011

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین

2010

پورشه کاین,2010

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین

2009

پورشه کاین,2009

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 646,900,000
 پورشه , کاین, 2012

قیمت کاین مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 680,000,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,034,800,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 975,900,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 953,800,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 932,100,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 4 سالم 909,200,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 886,800,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 سالم 865,000,000
 پورشه , کاین, 2011

قیمت کاین مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 596,200,000
بیشتر ...
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,034,800,000
 پورشه , کاین, 2010

قیمت کاین مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,800,000
 پورشه , کاین, 2011

قیمت کاین مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 434,000,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 885,000,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 646,900,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

سایر رنگها 39000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,116,900,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,034,800,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 885,000,000
 پورشه , کاین, 2012

قیمت کاین مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 810,000,000
 پورشه , کاین, 2013

قیمت کاین مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,034,800,000