قیمت پورشه باکستر و مشخصات فنی

2017

پورشه باکستر,2017

صدای سهمگین، جذاب و پرخروش پورشه باکستر 718 S مدل 2017، یکی از دلنشی...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2017

2012

پورشه باکستر,2012

شرکت پورشه تلاش کرد تا خودروی باکستر، با سایر خودروهای این خانواده تفاوت زیادی داشته باشد. مهمترین ت...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2012

2011

پورشه باکستر,2011

شرکت پورشه تلاش کرد تا خودروی باکستر، با سایر خودروهای این خانواده تفاوت زیادی داشته باشد. مهمترین ت...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2011