قیمت پورشه باکستر و مشخصات فنی

2017

پورشه باکستر,2017

صدای سهمگین، جذاب و پرخروش پورشه باکستر 718 S مدل 2017، یکی از دلنشی...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2017

2012

پورشه باکستر,2012

شرکت پورشه تلاش کرد تا خودروی باکستر، با سایر خودروهای این خانواده تفاوت زیادی داشته باشد. مهمترین ت...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2012

2011

پورشه باکستر,2011

شرکت پورشه تلاش کرد تا خودروی باکستر، با سایر خودروهای این خانواده تفاوت زیادی داشته باشد. مهمترین ت...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2017

قیمت باکستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2017

قیمت باکستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2017

قیمت باکستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 685,700,000
بیشتر ...
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 653,800,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 653,800,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 672,700,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2017

قیمت باکستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 پورشه , باکستر, 2017

قیمت باکستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 پورشه , باکستر, 2017

قیمت باکستر مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,000,000