قیمت پورشه باکستر و مشخصات فنی

2012

پورشه باکستر,2012

شرکت پورشه تلاش کرد تا خودروی باکستر، با سایر خودروهای این خانواده تفاوت زیادی داشته باشد. مهمترین ت...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2012

2011

پورشه باکستر,2011

شرکت پورشه تلاش کرد تا خودروی باکستر، با سایر خودروهای این خانواده تفاوت زیادی داشته باشد. مهمترین ت...

قیمت تیپ های مختلف پورشه باکستر در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , باکستر, 2012

قیمت باکستر مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 پورشه , باکستر, 2012

قیمت باکستر مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 پورشه , باکستر, 2012

قیمت باکستر مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 589,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 589,000,000
 پورشه , باکستر, 2012

قیمت باکستر مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 پورشه , باکستر, 2012

قیمت باکستر مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 پورشه , باکستر, 2012

قیمت باکستر مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 589,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
بیشتر ...
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 584,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 584,000,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 2 سالم 564,500,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 611,300,000
 پورشه , باکستر, 2011

قیمت باکستر مدل 2011

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 597,600,000