قیمت پورشه 911 و مشخصات فنی

2013

قیمت تیپ های مختلف پورشه 911 در سال 2013

2012

پورشه 911,2012

خودروی 911 پورشه در بیش از 12 مدل مختلف به بازار آمده است و شرکت پورشه قصد دارد چند مدل دیگر را نیز ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه 911 در سال 2012

2011

پورشه 911,2011

خودروی 911 پورشه در بیش از 12 مدل مختلف به بازار آمده است و شرکت پورشه قصد دارد چند مدل دیگر را نیز ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه 911 در سال 2011

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , 911, 2013

قیمت 911 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,301,100,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 946,200,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 946,200,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 946,200,000
 پورشه , 911, 2013

قیمت 911 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,301,100,000
 پورشه , 911, 2013

قیمت 911 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,301,100,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 9 سالم 741,500,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 8 سالم 814,100,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 9 سالم 741,500,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 5 سالم 891,600,000
بیشتر ...
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 8 سالم 814,100,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 7 سالم 837,500,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 6 سالم 871,600,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 6 سالم 812,100,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 5 سالم 891,600,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 سالم 976,400,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 4 سالم 917,200,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 3 سالم 954,600,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 سالم 1,022,000,000
 پورشه , 911, 2012

قیمت 911 مدل 2012

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 1,057,400,000