قیمت اپل آسترا و مشخصات فنی

2014

اپل آسترا,2014

پس از سالیان دراز که بازار خودرو کشور در سیطره چشم‌بادامی‌...

قیمت تیپ های مختلف اپل آسترا در سال 2014