قیمت نیسان ایکس تریل و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2018

2017

نیسان ایکس تریل,2017

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2017

2016

نیسان ایکس تریل,2016

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2016

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2018

قیمت ایکس تریل مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 555,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
بیشتر ...
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 478,300,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 17000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 478,300,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 430,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2018

قیمت ایکس تریل مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 555,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 400,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,500,000