قیمت نیسان ایکس تریل و مشخصات فنی

2017

نیسان ایکس تریل,2017

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2017

2016

نیسان ایکس تریل,2016

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2016

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 439,200,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 9000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 522,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ مشکی 9000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 517,700,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 9000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 522,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 9000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 514,100,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 9000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 511,200,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 9000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 522,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 488,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 439,200,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 488,000,000
بیشتر ...
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 479,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 488,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 439,200,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 488,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 439,200,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 488,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 453,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ مشکی 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 448,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 453,500,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 439,200,000