قیمت نیسان ایکس تریل و مشخصات فنی

2017

نیسان ایکس تریل,2017

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2017

2016

نیسان ایکس تریل,2016

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ایکس تریل در سال 2016

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,800,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 411,500,000
بیشتر ...
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 404,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 408,100,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 411,900,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 410,800,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2017

قیمت ایکس تریل مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 415,000,000
 نیسان , ایکس تریل, 2016

قیمت ایکس تریل مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 374,000,000