قیمت نیسان تیانا و مشخصات فنی

2012

نیسان تیانا,2012

قیمت مدل های مختلف نیسان تیانا

2011

نیسان تیانا,2011

قیمت مدل های مختلف نیسان تیانا

2010

نیسان تیانا,2010

قیمت مدل های مختلف نیسان تیانا

2009

نیسان تیانا,2009

قیمت مدل های مختلف نیسان تیانا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,700,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,700,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,700,000
 نیسان , تیانا, 2011

قیمت تیانا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,200,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ مشکی 175000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 101,600,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 175000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 103,200,000
بیشتر ...
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ مشکی 175000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 101,600,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ مشکی 175000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 103,400,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ مشکی 175000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 105,200,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ مشکی 175000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,600,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,300,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2011

قیمت تیانا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,200,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000