قیمت نیسان ماکسیما و مشخصات فنی

1391

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1390

نیسان ماکسیما,1390

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1389

نیسان ماکسیما,1389

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1388

نیسان ماکسیما,1388

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1387

نیسان ماکسیما,1387

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1386

نیسان ماکسیما,1386

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1385

نیسان ماکسیما,1385

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1384

نیسان ماکسیما,1384

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1383

نیسان ماکسیما,1383

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1382

نیسان ماکسیما,1382

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

1381

نیسان ماکسیما,1381

قیمت مدل های مختلف نیسان ماکسیما

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ماکسیما, 1381

قیمت ماکسیما مدل 1381

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1385

قیمت ماکسیما مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,500,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 79,900,000
 نیسان , ماکسیما, 1388

قیمت ماکسیما مدل 1388

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 81,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
بیشتر ...
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1389

قیمت ماکسیما مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,900,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,900,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1389

قیمت ماکسیما مدل 1389

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,400,000