قیمت نیسان ماکسیما و مشخصات فنی

1391

نیسان ماکسیما,1391

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1391

1390

نیسان ماکسیما,1390

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1390

1389

نیسان ماکسیما,1389

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1389

1388

نیسان ماکسیما,1388

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1388

1387

نیسان ماکسیما,1387

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1387

1386

نیسان ماکسیما,1386

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1386

1385

نیسان ماکسیما,1385

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1385

1384

نیسان ماکسیما,1384

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1384

1383

نیسان ماکسیما,1383

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1383

1382

نیسان ماکسیما,1382

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1382

1381

نیسان ماکسیما,1381

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1381

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ماکسیما, 1381

قیمت ماکسیما مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1386

قیمت ماکسیما مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 205,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 2 153,400,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 3 150,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 4 148,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 156,900,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 160,500,000
 نیسان , ماکسیما, 1384

قیمت ماکسیما مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1387

قیمت ماکسیما مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
بیشتر ...
 نیسان , ماکسیما, 1386

قیمت ماکسیما مدل 1386

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1386

قیمت ماکسیما مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 205,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 7 سالم 122,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 سالم 128,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 134,500,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 4 سالم 137,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 140,700,000
 نیسان , ماکسیما, 1382

قیمت ماکسیما مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 146,400,000