قیمت نیسان ماکسیما و مشخصات فنی

1391

نیسان ماکسیما,1391

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1391

1390

نیسان ماکسیما,1390

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1390

1389

نیسان ماکسیما,1389

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1389

1388

نیسان ماکسیما,1388

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1388

1387

نیسان ماکسیما,1387

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1387

1386

نیسان ماکسیما,1386

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1386

1385

نیسان ماکسیما,1385

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1385

1384

نیسان ماکسیما,1384

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1384

1383

نیسان ماکسیما,1383

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1383

1382

نیسان ماکسیما,1382

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1382

1381

نیسان ماکسیما,1381

نیسان که شرکتی ژاپنی است در سال 1933 بنا نهاده شد و در سال 1977 اقدام به تولید او...

قیمت تیپ های مختلف نیسان ماکسیما در سال 1381

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 98,200,000
 نیسان , ماکسیما, 1381

قیمت ماکسیما مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 99,900,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,200,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,400,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1390

قیمت ماکسیما مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 نیسان , ماکسیما, 1385

قیمت ماکسیما مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1386

قیمت ماکسیما مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,800,000
بیشتر ...
 نیسان , ماکسیما, 1385

قیمت ماکسیما مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1381

قیمت ماکسیما مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,300,000
 نیسان , ماکسیما, 1381

قیمت ماکسیما مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,600,000
 نیسان , ماکسیما, 1386

قیمت ماکسیما مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1387

قیمت ماکسیما مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1387

قیمت ماکسیما مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1386

قیمت ماکسیما مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1385

قیمت ماکسیما مدل 1385

رنگ نقره ای 120000 سه ماه پنج سال سالم قطعه 8 63,500,000
 نیسان , ماکسیما, 1385

قیمت ماکسیما مدل 1385

رنگ نقره ای 120000 سه ماه پنج سال سالم قطعه 5 67,800,000
 نیسان , ماکسیما, 1385

قیمت ماکسیما مدل 1385

رنگ نقره ای 120000 سه ماه پنج سال سالم قطعه 2 71,700,000