قیمت چری ویانا و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف مدیران خودرو چری ویانا

قیمت مدل های مختلف مدیران خودرو چری ویانا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 20,200,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 11 سالم 14,800,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
بیشتر ...
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 ندارد چهار سال سالم سالم 19,850,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 ندارد چهار سال قطعه 1 سالم 19,400,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000