قیمت چری ویانا و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف مدیران خودرو چری ویانا در سال 1390

قیمت تیپ های مختلف مدیران خودرو چری ویانا در سال 1389

قیمت تیپ های مختلف مدیران خودرو چری ویانا در سال 1388

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,600,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
بیشتر ...
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1388

قیمت چری ویانا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,600,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1390

قیمت چری ویانا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,950,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,600,000
 مدیران خودرو , چری ویانا, 1389

قیمت چری ویانا مدل 1389

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,250,000