قیمت میتسوبیشی ASX و مشخصات فنی

2018

میتسوبیشی ASX,2018

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2017

میتسوبیشی ASX,2017

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2016

میتسوبیشی ASX,2016

میتسوببیشی ASX کوچکترین کراس‌اور کمپانی ژاپنی میتسوبیشی است که ...

2015

میتسوبیشی ASX,2015

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2015

2014

میتسوبیشی ASX,2014

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2014

2013

میتسوبیشی ASX,2013

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2013

2012

میتسوبیشی ASX,2012

میتسوبیشی ASX 2014، خودرویی اسپرتی است که قیمت بسیار مناسبی نسبت به رقبای خود دارد. ولی می­‌توا...

قیمت تیپ های مختلف میتسوبیشی ASX در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 223,600,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 223,600,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 227,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 238,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 234,000,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 243,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 247,700,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 128000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 253,400,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 254,600,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,100,000
بیشتر ...
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 127000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 242,300,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 127000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 247,900,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 127000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 253,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 254,600,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 124000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 250,800,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 124000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 256,500,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2012

قیمت ASX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,100,000
 میتسوبیشی , ASX, 2018

قیمت ASX مدل 2018

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000