قیمت ام جی 6 و مشخصات فنی

2016

ام جی ام جی 6,2016

قیمت مدل های مختلف ام جی ام جی 6

2015

ام جی ام جی 6,2015

قیمت مدل های مختلف ام جی ام جی 6

2014

ام جی ام جی 6,2014

قیمت مدل های مختلف ام جی ام جی 6

2013

ام جی ام جی 6,2013

قیمت مدل های مختلف ام جی ام جی 6

2012

ام جی ام جی 6,2012

قیمت مدل های مختلف ام جی ام جی 6

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 قطعه 4 68,900,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 45000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,600,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2013

قیمت ام جی 6 مدل 2013

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 81,700,000
 ام جی , ام جی 6, 2013

قیمت ام جی 6 مدل 2013

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,400,000
 ام جی , ام جی 6, 2013

قیمت ام جی 6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 122,300,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2013

قیمت ام جی 6 مدل 2013

رنگ سفید 85000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 73,700,000
بیشتر ...
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ خاکستری 25000 یک ماه دو سال سالم سالم 91,100,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 85,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000