قیمت ام جی 350 و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 350 در سال 2014

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 350 در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ام جی , ام جی 350, 2014

قیمت ام جی 350 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,300,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,300,000
 ام جی , ام جی 350, 2014

قیمت ام جی 350 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 155000 سه ماه ندارد سالم قطعه 3 57,600,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 155000 سه ماه ندارد سالم قطعه 2 58,600,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 155000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 60,000,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 155000 سه ماه ندارد سالم سالم 62,100,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,700,000
 ام جی , ام جی 350, 2014

قیمت ام جی 350 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
بیشتر ...
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,300,000
 ام جی , ام جی 350, 2014

قیمت ام جی 350 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,300,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,300,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,300,000
 ام جی , ام جی 350, 2014

قیمت ام جی 350 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 350, 2014

قیمت ام جی 350 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 65,100,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 65,100,000
 ام جی , ام جی 350, 2013

قیمت ام جی 350 مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,700,000