قیمت ام جی 3 و مشخصات فنی

2015

ام جی ام جی 3,2015

خودروی MG3 دومین محصول شرکت ام جی پس از تولید مجدد در بازار انگلستان است، که دنباله‌روی MG Rove...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 3 در سال 2015

2014

ام جی ام جی 3,2014

خودروی MG3 دومین محصول شرکت ام جی پس از تولید مجدد در بازار انگلستان است، که دنباله‌روی MG Rove...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 3 در سال 2014

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ام جی , ام جی 3, 2015

قیمت ام جی 3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,500,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,500,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,600,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,500,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,500,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,500,000
بیشتر ...
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,600,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,500,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,800,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,300,000
 ام جی , ام جی 3, 2014

قیمت ام جی 3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 ام جی , ام جی 3, 2015

قیمت ام جی 3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 3, 2015

قیمت ام جی 3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 3, 2015

قیمت ام جی 3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ام جی , ام جی 3, 2015

قیمت ام جی 3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000