قیمت وانت مزدا دو کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1394

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,800,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1386

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1387

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,600,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1387

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1387

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1394

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,800,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1386

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,600,000