قیمت وانت مزدا دو کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,850,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,850,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,850,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 دو ماه شش سال قطعه 1 قطعه 1 22,300,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 دو ماه شش سال قطعه 1 قطعه 1 21,050,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ مشکی 260000 دو ماه شش سال قطعه 1 قطعه 1 21,450,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 دو ماه شش سال قطعه 1 قطعه 1 22,300,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 یک ماه شش سال قطعه 1 قطعه 1 22,200,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 یک ماه ندارد قطعه 1 قطعه 1 21,750,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 یک ماه ندارد قطعه 1 قطعه 1 20,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 یک ماه ندارد سالم قطعه 1 21,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 یک ماه ندارد سالم قطعه 2 20,700,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 یک ماه ندارد سالم قطعه 1 21,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 یک ماه ندارد سالم سالم 21,700,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1386

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 26,250,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1386

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000