قیمت وانت مزدا دو کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1394

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,400,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1385

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1387

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,400,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1387

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,400,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,400,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1381

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1394

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,400,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,400,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1385

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,700,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1382

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ بژ 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,550,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ خاکستری 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,850,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ بژ 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,550,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ مشکی 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,250,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ نقره ای 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,550,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000