قیمت وانت مزدا دو کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1394

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1383

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,800,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

سایر رنگها 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 42,300,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 44,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1393

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1385

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,300,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1381

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,700,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1386

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1389

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1382

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,050,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1381

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,700,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1383

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,800,000