قیمت وانت مزدا دو کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1382

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1382

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,600,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1381

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,350,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1390

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 22000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 42,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 22000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 41,300,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,500,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 44,200,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1388

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,100,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1380

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1383

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,150,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1384

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1395

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,500,000
 مزدا , وانت مزدا دو کابین, 1381

قیمت وانت مزدا دو کابین مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,350,000