قیمت وانت مزدا تک کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1391

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1395

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1395

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1395

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1395

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1395

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1395

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1395

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1395

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1395

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1396

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,200,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1380

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,100,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1392

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1389

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1392

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1383

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,400,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1389

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1389

سایر رنگها 105000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 59,700,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1389

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1389

سایر رنگها 105000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 58,300,000