قیمت وانت مزدا تک کابین و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1395

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1394

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1393

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1392

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1391

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1390

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1389

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1388

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1387

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1386

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1385

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1384

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1383

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1382

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1381

قیمت تیپ های مختلف مزدا وانت مزدا تک کابین در سال 1380

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,850,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,700,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1385

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,400,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1383

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,950,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1389

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,800,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 250000 سه ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 21,300,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 250000 سه ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 22,250,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 250000 سه ماه ندارد سالم سالم 21,600,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ نقره ای 250000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,250,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1392

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 30,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1394

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,450,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,850,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,850,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1392

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1392

رنگ سفید 62000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,000,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1391

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,850,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1391

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,550,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,250,000