قیمت وانت مزدا تک کابین و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 24,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 25,550,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 26,150,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 26,850,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 27,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1384

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 28,150,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1391

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,400,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1390

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1390

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,200,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1396

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
بیشتر ...
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1387

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,300,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 30,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 31,700,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1386

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,500,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1388

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,900,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1396

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 مزدا , وانت مزدا تک کابین, 1395

قیمت وانت مزدا تک کابین مدل 1395

رنگ سفید 60000 یک ماه دو سال سالم سالم 57,200,000