قیمت مزدا 3 جدید و مشخصات فنی

1398

مزدا مزدا 3 جدید ,1398

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1398

1397

مزدا مزدا 3 جدید ,1397

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1397

1396

مزدا مزدا 3 جدید ,1396

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1396

1395

مزدا مزدا 3 جدید ,1395

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1395

1394

مزدا مزدا 3 جدید ,1394

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1394

1393

مزدا مزدا 3 جدید ,1393

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1393

1392

مزدا مزدا 3 جدید ,1392

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1392

1391

مزدا مزدا 3 جدید ,1391

مزدا 3 در مدل‌های سدان و هاچبک وارد بازار شده است. دو مدل از این خودرو دارای پسوند SkyActiv، به...

1390

مزدا مزدا 3 جدید ,1390

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

1389

مزدا مزدا 3 جدید ,1389

نسل دوم مزدا ٣ که از سال ٢٠٠٩ در لیست فروش جهانی کمپانی مزدا قرار گرفته است، نسبت به نسل قبلی که در ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 جدید در سال 1389

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ خاکستری 15000 یک ماه یک سال سالم سالم 377,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ خاکستری 100000 یک ماه یک سال سالم سالم 339,900,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 283,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ خاکستری 15000 یک ماه یک سال سالم سالم 377,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ نقره ای 15000 یک ماه یک سال سالم سالم 378,100,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ سفید 15000 یک ماه یک سال سالم سالم 381,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 382,100,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 382,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1395

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,300,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ مشکی 5000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 328,400,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ مشکی 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 328,300,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 299,300,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,800,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1398

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 381,100,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1397

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 370,000,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1391

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 283,500,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 333,900,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 333,900,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 299,300,000
 مزدا , مزدا 3 جدید , 1396

قیمت مزدا 3 جدید مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 333,900,000