قیمت مزدا 3 و مشخصات فنی

1389

مزدا مزدا 3 ,1389

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

1388

مزدا مزدا 3 ,1388

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

1387

مزدا مزدا 3 ,1387

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

1386

مزدا مزدا 3 ,1386

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 75,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 75,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 77,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 یک ماه ندارد سالم سالم 75,900,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,200,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ مشکی 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 73,700,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 72,200,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 73,100,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 73,100,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ مشکی 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 73,700,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 74,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,300,000