قیمت مزدا 3 و مشخصات فنی

1389

مزدا مزدا 3 ,1389

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1389

1388

مزدا مزدا 3 ,1388

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1388

1387

مزدا مزدا 3 ,1387

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1387

1386

مزدا مزدا 3 ,1386

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1386

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,700,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,700,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 112,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 118,400,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 118,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ نقره ای 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 119,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ مشکی 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 117,900,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 119,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ نقره ای 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 118,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 117000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 119,800,000