قیمت مزدا 3 و مشخصات فنی

1389

مزدا مزدا 3 ,1389

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1389

1388

مزدا مزدا 3 ,1388

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1388

1387

مزدا مزدا 3 ,1387

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1387

1386

مزدا مزدا 3 ,1386

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 3 در سال 1386

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 158,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 164,100,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 167,200,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 170,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,900,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,000,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 161,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 160,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 154,900,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 161,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 159,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 159,900,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 160,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 161,300,000