قیمت مزدا 3 و مشخصات فنی

1389

مزدا مزدا 3 ,1389

قیمت مدل های مختلف مزدا مزدا 3

1388

مزدا مزدا 3 ,1388

قیمت مدل های مختلف مزدا مزدا 3

1387

مزدا مزدا 3 ,1387

قیمت مدل های مختلف مزدا مزدا 3

1386

مزدا مزدا 3 ,1386

قیمت مدل های مختلف مزدا مزدا 3

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 64,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 61,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ مشکی 10000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 65,200,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 66,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 67,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,700,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 62,300,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 64,300,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 64,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 56,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 55,200,000