قیمت مزدا 3 و مشخصات فنی

1389

مزدا مزدا 3 ,1389

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

1388

مزدا مزدا 3 ,1388

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

1387

مزدا مزدا 3 ,1387

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

1386

مزدا مزدا 3 ,1386

مزدا 3 (Mazda 3) خودرویی در کلاس سدان و محصول کارخانه مزدا ژاپن است و در خود ژاپن با نام مزدا آکسلا ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,700,000
 مزدا , مزدا 3 , 1386

قیمت مزدا 3 مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 90,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 83,000,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 83,000,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 84,900,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 90,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 سه ماه هفت سال سالم سالم 86,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 سه ماه ندارد سالم سالم 86,400,000
 مزدا , مزدا 3 , 1387

قیمت مزدا 3 مدل 1387

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,800,000
 مزدا , مزدا 3 , 1389

قیمت مزدا 3 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,500,000
 مزدا , مزدا 3 , 1388

قیمت مزدا 3 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000