قیمت مزدا 2 و مشخصات فنی

1392

مزدا مزدا 2 ,1392

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1392

1391

مزدا مزدا 2 ,1391

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1391

1390

مزدا مزدا 2 ,1390

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1390

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1392

قیمت مزدا 2 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 122,800,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,500,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 140,900,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ نقره ای 25000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 142,700,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 144,400,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 144,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 144,400,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,900,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 122,900,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 122,900,000