قیمت مزدا 2 و مشخصات فنی

1392

مزدا مزدا 2 ,1392

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1392

1391

مزدا مزدا 2 ,1391

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1391

1390

مزدا مزدا 2 ,1390

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1390

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 1 سالم 109,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال سالم سالم 114,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 1 سالم 109,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال سالم سالم 114,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 1 سالم 109,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 2 سالم 106,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 2 قطعه 1 104,200,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 2 قطعه 2 101,300,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 88000 یک ماه یک سال قطعه 2 قطعه 2 105,500,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

سایر رنگها 88000 یک ماه یک سال قطعه 2 قطعه 2 101,300,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 88000 یک ماه یک سال قطعه 2 قطعه 2 105,500,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 88000 یک ماه یک سال قطعه 1 قطعه 2 110,300,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 88000 یک ماه یک سال قطعه 1 قطعه 2 110,300,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 55000 یک ماه یک سال قطعه 1 قطعه 2 114,100,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 55000 یک ماه یک سال قطعه 1 قطعه 1 117,400,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 55000 یک ماه یک سال قطعه 1 سالم 119,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 55000 یک ماه یک سال سالم سالم 123,100,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 55000 یک ماه ندارد سالم سالم 123,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 55000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,000,000