قیمت مزدا 2 و مشخصات فنی

1392

مزدا مزدا 2 ,1392

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1392

1391

مزدا مزدا 2 ,1391

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1391

1390

مزدا مزدا 2 ,1390

شرکت مزدا، در سال 2011 جدید­ترین مدل خود را که خودروی کامپکت کوچک پنج نفره‌ی مزدا 2 بود ارائه ک...

قیمت تیپ های مختلف مزدا مزدا 2 در سال 1390

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مزدا , مزدا 2 , 1392

قیمت مزدا 2 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1392

قیمت مزدا 2 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 117,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 117,700,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 117,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 117,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 117,700,000
 مزدا , مزدا 2 , 1391

قیمت مزدا 2 مدل 1391

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 117,300,000
 مزدا , مزدا 2 , 1392

قیمت مزدا 2 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
بیشتر ...
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 91,100,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 94,700,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 96,500,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 98,300,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 100,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,900,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 100,600,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 109000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,900,000
 مزدا , مزدا 2 , 1390

قیمت مزدا 2 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000