قیمت مازراتی گرن کابریو و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف مازراتی گرن کابریو در سال 2013

2012

مازراتی گرن کابریو,2012

قیمت تیپ های مختلف مازراتی گرن کابریو در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف مازراتی گرن کابریو در سال 2011

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 مازراتی , گرن کابریو, 2012

قیمت گرن کابریو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 980,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2013

قیمت گرن کابریو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,045,000,000
بیشتر ...
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2013

قیمت گرن کابریو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,045,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2013

قیمت گرن کابریو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,045,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2011

قیمت گرن کابریو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 855,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2013

قیمت گرن کابریو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,045,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2012

قیمت گرن کابریو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 980,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2012

قیمت گرن کابریو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 980,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2012

قیمت گرن کابریو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 950,000,000
 مازراتی , گرن کابریو, 2012

قیمت گرن کابریو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 950,000,000