قیمت لیفان X60 و مشخصات فنی

1397

لیفان لیفان X60,1397

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1397

1396

لیفان لیفان X60,1396

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1396

1395

لیفان لیفان X60,1395

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1395

1394

لیفان لیفان X60,1394

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1394

1393

لیفان لیفان X60,1393

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1393

1392

لیفان لیفان X60,1392

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1392

1391

لیفان لیفان X60,1391

خودرو لیفان ایکس 60 (Lifan X60) که در کلاس شا...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان X60 در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 84,300,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 86,500,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 88,200,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 93,800,000
 لیفان , لیفان X60, 1397

قیمت لیفان X60 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,000,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 93,800,000
 لیفان , لیفان X60, 1391

قیمت لیفان X60 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,700,000
 لیفان , لیفان X60, 1391

قیمت لیفان X60 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 85,300,000
 لیفان , لیفان X60, 1391

قیمت لیفان X60 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,700,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 93,800,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان X60, 1394

قیمت لیفان X60 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,100,000
 لیفان , لیفان X60, 1395

قیمت لیفان X60 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,600,000
 لیفان , لیفان X60, 1394

قیمت لیفان X60 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,100,000
 لیفان , لیفان X60, 1396

قیمت لیفان X60 مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,800,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 93,800,000
 لیفان , لیفان X60, 1392

قیمت لیفان X60 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 93,800,000
 لیفان , لیفان X60, 1391

قیمت لیفان X60 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,700,000
 لیفان , لیفان X60, 1393

قیمت لیفان X60 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,900,000
 لیفان , لیفان X60, 1394

قیمت لیفان X60 مدل 1394

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,100,000
 لیفان , لیفان X60, 1394

قیمت لیفان X60 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,100,000