قیمت لیفان X50 و مشخصات فنی

1396

لیفان لیفان X50,1396

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان X50

1395

لیفان لیفان X50,1395

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان X50

1394

لیفان لیفان X50,1394

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان X50

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان X50, 1396

قیمت لیفان X50 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,900,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 42,700,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 41,400,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 42,700,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 39,800,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1395

قیمت لیفان X50 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 لیفان , لیفان X50, 1394

قیمت لیفان X50 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 40,100,000