قیمت لیفان 620 و مشخصات فنی

1395

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 620

1394

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 620

1393

لیفان لیفان 620,1393

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 620

1392

لیفان لیفان 620,1392

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 620

1391

لیفان لیفان 620,1391

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 620

1390

لیفان لیفان 620,1390

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 620

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 29,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 1 سالم 28,350,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 29,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 31,200,000
 لیفان , لیفان 620, 1390

قیمت لیفان 620 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1390

قیمت لیفان 620 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,300,000
 لیفان , لیفان 620, 1395

قیمت لیفان 620 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,500,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 27,050,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 26,450,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 27,050,000
 لیفان , لیفان 620, 1390

قیمت لیفان 620 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 27,950,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,650,000
 لیفان , لیفان 620, 1390

قیمت لیفان 620 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1390

قیمت لیفان 620 مدل 1390

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,000,000