قیمت لیفان 620 و مشخصات فنی

1395

لیفان لیفان 620,1395

لیفان شرکتی با قدمت نه‌چندان زیاد در صنعت خودروساز...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان 620 در سال 1395

1394

لیفان لیفان 620,1394

لیفان شرکتی با قدمت نه‌چندان زیاد در صنعت خودروساز...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان 620 در سال 1394

1393

لیفان لیفان 620,1393

لیفان شرکتی با قدمت نه‌چندان زیاد در صنعت خودروساز...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان 620 در سال 1393

1392

لیفان لیفان 620,1392

لیفان شرکتی با قدمت نه‌چندان زیاد در صنعت خودروساز...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان 620 در سال 1392

1391

لیفان لیفان 620,1391

لیفان شرکتی با قدمت نه‌چندان زیاد در صنعت خودروساز...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان 620 در سال 1391

1390

لیفان لیفان 620,1390

لیفان شرکتی با قدمت نه‌چندان زیاد در صنعت خودروساز...

قیمت تیپ های مختلف لیفان لیفان 620 در سال 1390

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان 620, 1394

قیمت لیفان 620 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,200,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,300,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ بژ 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,100,000
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,400,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان 620, 1391

قیمت لیفان 620 مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1395

قیمت لیفان 620 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,600,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1393

قیمت لیفان 620 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 لیفان , لیفان 620, 1395

قیمت لیفان 620 مدل 1395

رنگ سفید 250000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,400,000
 لیفان , لیفان 620, 1392

قیمت لیفان 620 مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,600,000